Català  |  Español |  English |  Français |  Accessibilitat |  Aví­s legal
Calendari dels pròxims xats
No s'han trobat propers xats
Xats anteriors
05/07/2018 18:00
Xat del mes de juliol
07/06/2018 18:00
Xat del mes de juny
03/05/2018 18:00
Xat del mes de maig
05/04/2018 18:00
Xat del mes d'abril
01/02/2018 18:00
Xat del mes de febrer
Avís legal

Les presents Condicions Generals regulen la prestació del Servei "El xat de l'alcalde" per part de La Paeria, Ajuntament de Lleida, i la utilització del Servei per part dels Usuaris.

La Paeria, Ajuntament de Lleida es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i contingut del Servei, així com també les condicions requerides per a utilitzar el Servei.

1. EL SERVEI

El xat de l'alcalde és un gran centre de reunions virtuals en el que usuaris de totes parts del món poden parlar amb l'alcalde de Lleida.

El xat de l'alcalde permet comunicar-se directament amb l'alcalde, Paer en Cap, de la ciutat de Lleida.

El Xat de l'alcalde estarà operatiu les dates i hores que s'indicaran, prèvia i oportunament, a la corresponent pàgina web.

Dos dies abans de la seva celebració, la web del xat permetrà que qualsevol usuari connectat a internet pugui començar a fer les seves propostes, suggeriments o queixes a l'alcalde que es respondran en el transcurs del xat.

2. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL SERVEI

2.1. Caràcter gratuït de l'accés i utilització del Servei

La prestació del Servei per part de La Paeria, Ajuntament de Lleida té caràcter gratuït per als Usuaris i no exigeix la prèvia subscripció o registre de l'Usuari. Sí que serà necessari identificar-se abans de l'inici de sessió com a participant indicant el seu nom, e-mail i "nick" de l'Usuari (en endavant, el "Nom d'Usuari"), segons normativa expressada més endavant en aquest mateix document.

2.2. Nom de l'Usuari

L'Usuari no podrà triar com a Nom d'Usuari paraules, expressions o conjunts gràfico-denominatius malsonants, injuriosos, coincidents amb marques, noms comercials, rètols d'establiments, denominacions socials, expressions publicitàries, noms i pseudònims de personatges de rellevància pública o famosos per als que la seva utilització no estigui autoritzada i, en general, contraris a la llei o a les exigències de la moral i bons costums generalment acceptats.

L'assignació del Nom d'Usuari es produeix de manera automàtica i l'únic criteri utilitzat al efecte, és la inexistència d'un Nom d'Usuari previ que sigui idèntic a l'elegit per l'Usuari. No obstant això, La Paeria, Ajuntament de Lleida, es reserva el dret a cancel·lar o suspendre aquells Noms d'Usuaris que resultin ser contraris al disposat anteriorment.

L'usuari que vulgui accedir al xat de l'alcalde i comunicar-se amb ell haurà de facilitar el seu nom real, e-mail i un nick.

El xat també permet la possibilitat de consultar les converses públiques entre l'alcalde i els usuaris sense haver d'identificar-se.

2.3. Obligació de fer un ús correcte del Servei

L'Usuari es compromet a utilitzar el Servei de conformitat amb la llei, amb aquestes Condicions Generals, així com amb la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

L'usuari que vulgui conversar amb l'alcalde ho haurà de fer de forma correcta, expressant-se de forma clara i entenedora, pensant que hi haurà un públic molt divers.

La participació s'haurà de fer sempre seguint unes normes de bona conducta, educació i respecte pels altres.

El xat tindrà un moderador i per tant, les participacions incorrectes no seran acceptades.

L'Usuari s'obliga a abstenir-se d'utilitzar el Servei amb fins o efectes il·lícits, contraris a l'establert a les Condicions Generals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el Servei, impedir la normal utilització o gaudir del Servei per part dels Usuaris. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre o difondre informacions, missatges, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software i en general qualsevol classe de material, dades o continguts que:

(a) contravinguin, menyspreïn o atemptin contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment, als tractats internacionals i a la resta de l'ordenament jurídic;

(b) indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigradores, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic;

(c) indueixin, incitin o promoguin actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(d) incorporin missatges delictius, violents, pornogràfics, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic;

(e) indueixin o puguin induir a un estat inacceptable d'ansietat o por;

(f) indueixin o incitin a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic;

(g) siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats o extemporanis, de forma que puguin induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;

(h) es troben protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyent a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per a dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar;

(i) violen els secrets empresarials de tercers;

(j) siguin contraris al dret de l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;

(k) infringeixin la normativa sobre secret de les comunicacions;

(l) constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixin competència deslleial;

(m) provoquin, per les seves característiques (tal com format, extensió, etc.), dificultats en el normal funcionament del Servei.

2.4. Responsabilitat per danys i perjudicis

L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que La Paeria, Ajuntament de Lleida, pugui sofrir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a les que queda sotmès per virtut d'aquestes Condicions Generals o de la llei en relació amb l'ús del Servei.

3. ÚS DEL SERVEI SOTA L'EXCLUSIVA RESPONSABILITAT DE L'USUARI

L'Usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l'ús del Servei té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

4.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del Servei
4.1.1. Disponibilitat, continuïtat, utilitat i falibilitat

La Paeria, Ajuntament de Lleida, no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Servei. Quan això sigui raonablement possible, La Paeria, Ajuntament de Lleida, advertirà prèviament, en la mesura del possible, les interrupcions del funcionament del Servei. La Paeria, Ajuntament de Lleida, no garanteix la utilitat del Servei per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva infal·libilitat, ni que els Usuaris puguin efectivament accedir a les diferents pàgines web que formen el Servei, ni que a través de aquest Servei es transmeten efectivament a tercers informacions, dades o continguts, o es rebin efectivament informacions, dades o continguts de tercers.

La Paeria, Ajuntament de Lleida, EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA MENA QUE PUGUIN DEURE'S A LA FALTA DE DISPONIBILITAT O DE CONTINUÏTAT DEL FUNCIONAMENT DEL SERVEI, A LA DEFRAUDACIÓ DE LA UTILITAT QUE ELS USUARIS HAGUESSIN POGUT ATRIBUIR AL SERVEI I ALS ERRORS DEL SERVEI I, EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE MODE EXCLUSIU, ALS ERRORS D'ACCÉS A LES DIFERENTS PÀGINES WEB DEL SERVEI, AIXÍ COM ALS ERRORS EN LA TRANSMISSIÓ O EN LA RECEPCIÓ D'INFORMACIONS, DADES O CONTINGUTS.

4.1.2. Privacitat i seguretat de l'ús del Servei

La Paeria, Ajuntament de Lleida, no garanteix la privacitat i seguretat de l'ús del Servei. No exclou que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús del Servei que fan els Usuaris o que puguin accedir i interceptar, eliminar, alterar, modificar o manipular els missatges i comunicacions de qualsevol classe que els Usuaris transmetin, difonguin, emmagatzemin, posin a disposició de tercers, rebin, obtinguin o accedeixin a través del Servei, incloent els missatges enviats a través del dispositiu d'enviament de missatges privats del Servei.

4.2. Exclusió de garanties i de responsabilitat per l'ús del Servei pels Usuaris

La Paeria, Ajuntament de Lleida, no té obligació de controlar, i no controla, l'ús que els Usuaris fan del Servei. En particular, La Paeria, Ajuntament de Lleida, no garanteix que els Usuaris utilitzin el Servei de conformitat amb aquestes Condicions Generals ni que ho facin de forma diligent i prudent. La Paeria, Ajuntament de Lleida, tampoc té obligació de verificar, i no verifica, la identitat dels Usuaris, la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els Usuaris proporcionen sobre si mateixos a altres Usuaris.

5. DENEGACIÓ DE L'ÚS DEL SERVEI

La Paeria, Ajuntament de Lleida, es reserva el dret a denegar l'ús del Servei a l'Usuari i a impedir i retirar les comunicacions efectuades a través del mateix, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells Usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals.

6. DURADA I FINALITZACIÓ

La prestació del Servei té, en principi, una durada indefinida. La Paeria, Ajuntament de Lleida, no obstant, està autoritzat per a donar per finalitzada o suspendre la prestació del Servei. Quan això sigui raonablement possible, La Paeria, Ajuntament de Lleida, advertirà prèviament de la finalització o suspensió de la prestació del Servei.

* Condicions generals de legalitat de la web de La Paeria - Ajuntament de Lleida